SÖZEL BİLDİRİLER
Sunum No Ref. No Bildiri Başlığı Sunucu
SS - 001 3 Behçet sendromlu hastalarda serum High Mobility Group Box-1 düzeyi ve bunun hastalık aktivitesi ve klinik bulgularla ilişkisi Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer
SS - 002 8 Bağ Dokusu İlişkili İntertisyel Akciğer Hastalığında Siklofosfamid Tedavisi Sonrası İdame Tedavisi: Mikofenolat Mofetil ile Azatiyoprinin Karşılaştırılması Hasan Satış
SS - 003 9 Skleroderma ve Sjögren Hastalarında Ekzokrin Pankreas Disfonksiyonu Hasan Satış
SS - 004 12 Kolşisin kullanan ve kronik hastalık öyküsü olan gut hastaları ile kardiyovasküler risk faktörü olan hastalar arasında karotis intima-media kalınlığının karşılaştırılması Ebru Yılmaz
SS - 005 13 Romatoid artrit hastalarında dinamik tiyol / disulfit hemostazının değerlendirilmesi İ̇smail Doğan
SS - 006 15 Romatolojide kadının dünü bugünü yarını Melda Ulaş Güncan
SS - 007 16 Psöriyatik Artrit (PsA) Hastalarının Minimal Disease Activity (MDA) Oranları ve Etki Eden Faktörler: Tek Merkezli Gerçek Yaşam Verileri Murat Bektaş
SS - 008 19 Romatoid Artrit hastalarında Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) Skoru ile CRP-Albumin Oranı İlişkisi Melih Pamukcu
SS - 009 21 Lupus Nefritinde C4d Yükünü Belirleyen Yeni Glomerüler Boyanma Skoru ile Klinikopatolojik Parametrelerin İlişkisi Rezzan Eren Sadioğlu
SS - 010 22 Ciddi vasküler hasar nedeniyle spesifik vazodilatör kullanan Sistemik skleroz hastalarının klinik ve tedavi özellikleri Numune Aliyeva
SS - 011 27 Deri Paterji Testinin Behçet Hastalığı Tanısındaki Duyarlılık ve Özgüllüğünün Geliştirilmesi Rabia Deniz
SS - 012 30 Non-psöriatik Periferik Spondiloartritin Demografik ve Klinik Özellikleri Yeşim Erez
SS - 013 35 Pandemi Sürecinde Romatolojik Hastalarının İlaç Tedavisine Uyumu Belkıs Nihan Coşkun
SS - 014 37 Tek merkezden takipli Sistemik Lupus Eritematozus’lu hastaların son 5 yıllık hospitalizasyon verileri ve hospitalizasyona etki eden faktörler Çiğdem Çetin
SS - 015 38 Böbrek Tutulum Paterni Net Olarak Bilinmeyen Romatizmal Hastalığı Olan Bireylerde Biyopsi ile Kanıtlanmış Böbrek Hastalıklarının Dağılımı Kübra Canaslan
SS - 016 39 COVID-19 enfeksiyonuna ikincil makrofaj aktivasyon sendromunda IL-6 blokeri tedavisi Cansu Akleylek
SS - 017 44 Nörobehçet sendromlu hastaların klinik özellikleri ve bu hasta grubunda relaps ve kötü gidişi predikte eden faktörlerin belirlenmesi; tek merkez sonuçları Didem Şahin Eroğlu
SS - 018 49 Dev hücreli arterit tanısında PET-BT: Sınıflandırma kriterleri, akut faz yanıtı ve hastalık alevlenmesi ile ilişkisi Burak İnce
SS - 019 61 Primer Sjögren Sendromunda tükrük bezleri için yeni OMERACT ultrason skorlama sisteminin geçerliliğinin MRG ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi - OMERACT ultrason çalışma grubu egzersizi Kerem Yiğit Abacar
SS - 020 62 Romatolojik Hastalıklarda COVID-19 Pandemi Sürecinde Tedaviye Uyum (Kompliyans). Bağlılık (Adherens) ve Devamlılık (Persistans) Verileri Samet Karahan
SS - 021 66 COVID-19 pandemisi biyolojik/hedefe yönelik DMARD kullanan romatoloji hastalarımızı nasıl etkiledi? Semih Gülle
SS - 022 67 Romatologlar tarafından yapılan kadavralarda ultrason kılavuzluğunda parotis bezi biyopsisinin değerlendirilmesi Kerem Yiğit Abacar
SS - 023 69 COVID-19 ilişkili Sitokin Fırtınasında Biyolojik İlaç Tedavisi; Tek Merkez Deneyimi Ozan Cemal İçaçan
SS - 024 70 Erken Dönem Risk Faktörlerinin Jüvenil İdiyopatik Artrit Hastalığındaki Rolü Oya Köker
Sözel sunumlar Dijital Kongre platfomuna “video” olarak yüklenecektir.

Sözel bildiriniz için 5 dakikalık video sunumunuzu hazırlayarak Google Drive, Yandex Disk, Dropbox, WeTransfer vb. dosya yükleme sistemlerine yükleyerek bağlantı linkini en geç 28 Eylül 2020 tarihine kadar "caglar.ocal@devent.com.tr" adresine iletmenizi rica ederiz.

***Bu tarihe kadar iletilmeyen bildiriler maalesef dijital sempozyum sayfasında yer alamayacak ve sunulamayacaktır.
Bu nedenle bildirilerinizi bu tarihe kadar göndermeniz konusunda hassasiyetinizi rica ederiz.

Dilerseniz bu videoyu Zoom uygulaması üzerinden ekran paylaşımı yaparak, sunumunuz ve görüntünüzü kayıt ederek 5 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlayabilirsiniz. Teknik destek için "caglar.ocal@devent.com.tr" adresi üzerinden tarafımızdan yardım alabilirsiniz.

Bildirilerin sunulması için kongre kaydı yapılması zorunludur.

Kongreye kabul edilmiş bildiriler “Ulusal Romatoloji Dergisi”nde yayınlanacaktır